GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Úvodní informace

 Vážení návštěvníci těchto stránek,

tyto zásady mají za cíl Vás informovat, jakým způsobem tyto stránky shromažďují, zpracovávají a používají Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které tento server zpracovává, jsou identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (e-mailová adresa).

Správcem Vašich osobních údajů je podnikatel Šárka Dvorská, IČO 87417901.Zásady zpracování osobních údajů

Tyto stránky zpracovávají pouze Vámi dobrovolně vložené údaje.

Nesdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami.

Nepředáváme osobní údaje do zemí mimo EHP.

Za účelem zajištění důvěrnosti Vašich osobních údajů využíváme moderní IT bezpečnostní systémy. Udržujeme vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Uchováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů společnosti, nebo po dobu, po kterou nám to ukládá zákon.

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, e-mailem: sarkadvorska@seznam.czZměny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady společnost rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti www.masazpromuze.eu v sekci GDPR - Zásady zpracování osobních údajů.